Slægtsforskerne på Skibby-egnen

 

      Slægtsforskerne på Skibby-egnen

 

         Indkaldelse til ordinær generalforsamling

                      tirsdag den 20. marts 2018 kl. 14.00

              på Skibby Fritidscenter, Nyvej 7B, lokale 3

 

Dagsorden:

 

1.      Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere.

 

2.      Formanden aflægger beretning for det forløbne år.

 

3.      Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

        

4.      Behandling af indkomne forslag.

         Ingen forslag indgået.

 

5.      Orientering om budgettet

         herunder fastlæggelse af kontingent for 2019.

         pt: 150 kr. for enkeltpersoner/200 kr. for ægtepar.

           Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

 

6.     Valg af medlemmer til bestyrelsen.

          På valg er:

          Christian Krogsgård

          Kirsten Henriksen

          Begge modtager genvalg.

 

7.     Valg af suppleanter for 1 år.

          pt: Grethe Hansen

               Niels Hansen

 

8.     Valg af intern revisor for 1 år.

         pt: Hanne Grønbjerg

 

9.     Valg af intern revisorsuppleant for 1 år.

          pt: Niels Hansen

 

10.    Eventuelt.

 
 

 

12-02-2018 kh

Slægtsforskerne på Skibby-egnen

Referat fra generalforsamlingen den 20. marts 2018 kl.14.00 på Skibby Fritidscenter.

13 personer til stede.

 

1.     Hanne  Grønbjerg blev valgt som dirigent og Britta Jensen som referent.  Der blev ikke valgt stemmetællere.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2.     Formandens beretning:

Bestyrelsen har afholdt 4 møder.

Vi er blevet færre medlemmer. Forårstur til Egholm. Tur i august til et sted, hvor vi intet kunne se.  (Cisternerne i Søndermarken). Frokost i De Små Haver.  Formanden efterlyser medlemmer, der vil gå ind i bestyrelsen.

SSF og DIS vil fusionere, men ingen beslutning truffet endnu.  DIS vil nedlægge sig selv. I den nye forening holdes der 2 møder, hvor de små foreninger kan møde op.  Hvis man ikke er medlem af DIS, vil man ikke modtage bladet Slægtsforskeren. Der er ikke truffet bestemmelse om, hvad kontingentet bliver. Formandens beretning godkendt.

3.     Kassereren gennemgik det reviderede regnskab.

Udgiften til SSF er meget høj. Medlemstallet er rettet til 22.  Der er opkrævet penge for 22 ekstra blade, men fejlen er nu rettet. I bestyrelsen er vi enige om, at vi tager på 2 udflugter om året. Et foredrag koster ca. 3000 kr.

Regnskabet godkendt.

4.     Ingen indkomne forslag indgået.

5.     Kontingentet fastholdes. Kontingentet til SSF er steget til 44 kr. pr. medlem fra 1/1-2018.

Der bliver muligvis indkaldt til en ekstra generalforsamling vedr. sammenlægning og kontingent.

6.     Valg til bestyrelsen.  Christian Krogsgård og Kirsten Henriksen blev genvalgt.

7.     Valg af suppleanter. Niels Hansen genvalgt, og Hanne Kyvsgaard er valgt som ny suppleant..

8.     Valg af intern revisor. Hanne Grønbjerg blev genvalgt.

9.     Valg af intern revisorsuppleant.  Niels Hansen blev genvalgt.

10.             Eventuelt.

Carl efterlyser en person, der senere kan overtage arbejdet med hjemmesiden. Siden står i hans navn, og den bliver lukket, hvis/ når han ikke mere styrer den.

DIS kommer med en hjemmeside, hvis sammenlægningen bliver aktuel.

Forslag: Hjælp til at finde slægtninge i samarbejde med Historisk Forening. HC tager kontakt til Niels Nielsen.

Hanne Grønbjerg fortsætter med Legacy endnu et år.

Michael Dupont har holdt et foredrag om ”De sindssyge og de døde”, som Hanne Grønbjerg har været til.

Aase Christensen fortalte om foredrag på biblioteket i Frederikssund.

Tur til Politimuseet onsdag den 23. maj, og den 21. august tur til Malergården og Hempel Glasmuseum i Odsherred.

 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden.

 

Generalforsamlingen slut kl. 14.55.

 

 

Dirigent: Hanne Grønbjerg                     Referent: Britta Jensen 20/3 2018

 

 

Formand: HC Nielsen

 Indsat denn 4-4-2018

Carl Guldbjerg