Slægtsforskerne på Skibby-egnen

 

Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 21. marts 2017 kl. 14.00 på Skibby Fritidscenter

 

16 medlemmer mødt.  

1.

Lennard Krogh valgt som dirigent, Kirsten Henriksen referent.

Stemmetællere: Christian Krogsgård og Hanne Kyvsgaard.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2.

Formandens beretning:

I det forløbne år afholdt medlemsmøder og en rigtig god sommerudflugt til Rosenborg slot.

Flere møder brugt til undervisning i brug af de mange nye muligheder, der nu ligger på nettet.

Aase Johannisson, der døde i marts måned, mindet.

Foredrag v/formanden den 3/5 på fritidscentret ”Find din slægt og dens historier”.

Formandens beretning godkendt.

3.

Kassereren gennemgik regnskabet.

Bemærkning fra formanden til regnskabet: Kontingent på 350 kr. til Elværket i Frederikssund udgår fremover, da foreningen har sendt udmeldelse til Elværket.

Regnskabet godkendt.

4.

Ingen indkomne forslag indgået.

5.

Vedr. bestyrelsens forslag til kontingentforhøjelse til:

150 kr. for enkeltpersoner/200 kr. for ægtepar.

Begrundelse fra bestyrelsen:

Bedre mulighed for at få foredragsholdere udefra.

Mulighed for at give en bårebuket ved bisættelse/begravelse ved medlemmers dødsfald.

Kontingent til bladet Slægten er steget pr. 1/1-17 fra 24 kr. til 34 kr. pr. medlem.

Drøftet.

Forslag godkendt med virkning fra 1/1-18.

6.

Valg til bestyrelsen: HC Nielsen, Britta Jensen og Torben Christensen genvalgt.

7.

Valg af suppleanter: Grethe Hansen og Niels Hansen genvalgt.

8.

Valg af intern revisor: Hanne Grønbjerg genvalgt.

9.

Valg af intern revisorsuppleant: Niels Hansen genvalgt.

10.

Eventuelt.

Mail fra Heini Madsen, der har udgivet ”Kalender for slægtsforskere” om mulighed for køb af

restlager af udgivelsen til en billig pris.

Latinske kirkedage: se Dis-Danmark.

Forårsudflugt til Egholm Museum 30/5-17 – nærmere følger.

 

Foreningen har nu 24 medlemmer.

(7 medlemmer udmeldt pr. 31/12-16 + 1 nyt medlem, februar 2017).

 

Dirigenten takkede for god ro og orden.

 

Generalforsamlingen slut kl. 14.45.

 

Dirigent: Lennard Krogh                                               Referent: Kirsten Henriksen  24/3-17

 

Formand: HC Nielsen