Slægtsforskerne på Skibby-Egnen Billeder fra vore møder
Formål
Formålet med vores forening er, at vi kan hjælpe hinanden, når vi er kørt fast.
Kan give hinanden ideer til løsning af et problem.
Vi afholder foredrag og besøger historiske steder.
Ved nogle arrangementer kan gæster deltage mod betaling.


 Generalforsamling
                                                                      den 20 marts kl 14
     Referat fra generalforsamling kan nu ses ved at klikke på Genralforsamling til venstre                                                                                                                                            
                                                                                                  
Vi bor i Skibby sogn, Horns herred, Frederiksborg amt.
Nu hedder vi Frederikssund Kommune, og hører under Hovedstadsregionen.


Skriv til os tryk her
 

Slægtsforskerne på Skibby-egnen

Medlemsmøder.
Skibby fritidscenter
 

Møder 2018

Gotisk:

tirsdage 14-16

 8/5, 11/9, 9/10, 13/11

Medlemsmøder:

tirsdage 14-16

15/5, 18/9, 16/10, 20/11 (juleafslutning)

Legacy:


16/5 aflyst, 26/9, 24/10, 28/11


                      

Medlemskab af foreningen er for 2018 Enkeltmedlem 150 kr. ægtepar 200 kr. 

Ønsker du medlemskab henvend dig venligst til vores Kasserer
se neden for
kontigent kan indbetales her 2403 konto 6878 567 305


                                                
Vores bestyrelse
Formand, Hans Christian Nielsen hchr@mail.tele.dk tlf. 47520698
Næstformand, Christian Krogsgård chr40@c.dk tlf. 47312861 
Kasserer, Torben Christensen. totskibbyx
@gmail.com  tlf 61667006 reg. nr. 2403 konto 6878 567 305
Sekretær Britta Jensen j-p-j@mail.dk tlf.  47528096
Bestyrelsesmedlem Kirsten Henrtiksen kirhenriksen@gmail.com tlf. 47528409

Slægtsforskerne på Skibby-egnen

Referat fra generalforsamlingen den 20. marts 2018 kl.14.00 på Skibby Fritidscenter.

13 personer til stede.

 

1.     Hanne  Grønbjerg blev valgt som dirigent og Britta Jensen som referent.  Der blev ikke valgt stemmetællere.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2.     Formandens beretning:

Bestyrelsen har afholdt 4 møder.

Vi er blevet færre medlemmer. Forårstur til Egholm. Tur i august til et sted, hvor vi intet kunne se.  (Cisternerne i Søndermarken). Frokost i De Små Haver.  Formanden efterlyser medlemmer, der vil gå ind i bestyrelsen.

SSF og DIS vil fusionere, men ingen beslutning truffet endnu.  DIS vil nedlægge sig selv. I den nye forening holdes der 2 møder, hvor de små foreninger kan møde op.  Hvis man ikke er medlem af DIS, vil man ikke modtage bladet Slægtsforskeren. Der er ikke truffet bestemmelse om, hvad kontingentet bliver. Formandens beretning godkendt.

3.     Kassereren gennemgik det reviderede regnskab.

Udgiften til SSF er meget høj. Medlemstallet er rettet til 22.  Der er opkrævet penge for 22 ekstra blade, men fejlen er nu rettet. I bestyrelsen er vi enige om, at vi tager på 2 udflugter om året. Et foredrag koster ca. 3000 kr.

Regnskabet godkendt.

4.     Ingen indkomne forslag indgået.

5.     Kontingentet fastholdes. Kontingentet til SSF er steget til 44 kr. pr. medlem fra 1/1-2018.

Der bliver muligvis indkaldt til en ekstra generalforsamling vedr. sammenlægning og kontingent.

6.     Valg til bestyrelsen.  Christian Krogsgård og Kirsten Henriksen blev genvalgt.

7.     Valg af suppleanter. Niels Hansen genvalgt, og Hanne Kyvsgaard er valgt som ny suppleant..

8.     Valg af intern revisor. Hanne Grønbjerg blev genvalgt.

9.     Valg af intern revisorsuppleant.  Niels Hansen blev genvalgt.

10.             Eventuelt.

Carl efterlyser en person, der senere kan overtage arbejdet med hjemmesiden. Siden står i hans navn, og den bliver lukket, hvis/ når han ikke mere styrer den.

DIS kommer med en hjemmeside, hvis sammenlægningen bliver aktuel.

Forslag: Hjælp til at finde slægtninge i samarbejde med Historisk Forening. HC tager kontakt til Niels Nielsen.

Hanne Grønbjerg fortsætter med Legacy endnu et år.

Michael Dupont har holdt et foredrag om ”De sindssyge og de døde”, som Hanne Grønbjerg har været til.

Aase Christensen fortalte om foredrag på biblioteket i Frederikssund.

Tur til Politimuseet onsdag den 23. maj, og den 21. august tur til Malergården og Hempel Glasmuseum i Odsherred.

 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden.

 

Generalforsamlingen slut kl. 14.55.

 

 

Dirigent: Hanne Grønbjerg                     Referent: Britta Jensen 20/3 2018

 

 

Formand: HC Nielsen

 Bestyrelsesmedlem, Kirsten Henriksen  
kirhenriksen@gmail.com  tlf. 47528409
                                                                                                             Hjemmesiden, Carl Guldbjerg Jensen cg1@carlguld.dk, tlf. 22184217

Siden rettet

28-04-2018 kl. 15-00

cg

 
Googlecarl guldbjerg